2017 BAHAR HTR 301 / HTR 302 Haftalık Ders Konuları

NOTLAR

1. Derse % 80 oranında devam zorunluluğu vardır. Bu oranı tutturamayan öğrenciler FİNAL SINAVI'na alınmazlar. Bu değiştirilemez ve üzerinde titizlikle durulması gerekli olan bir kuraldır.

2. Sınavlar   Bir dönem içerisinde bir vize ve bir final sınavı yapılır. Notların oranı vize için % 40, final için % 60'dir. Sınav tarihleri akademik takvimde yer almakta olup o tarihlerde uygulanır.

3. Öğrenci Sağlık Raporları Hakkında Öğrencilerimizin almış bulunduğu sağlık raporları, Revir doktorları tarafından görülüp onay verilenler, öğrenciler tarafından bölüm sekreterliğine iletilecektir. Revir Doktorları tarafından onay verilen raporlar Yeditepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği Madde 24’te ifade edilen;

(1) Öğrenciler kayıt oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrencinin dersin tamamına devamı gerekir. Ancak derslerin %20’sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir.

(3) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır hükmü nedeni ile, %20 devamsızlığın üzerinde bir hak sağlayacak nitelikte devamsızlıktan düşülmeyecek ancak mazeret sınavı hakkı sağlanacaktır.

2018 BAHAR DÖNEMİ HTR 302 HAFTALIK DERS KONULARI

Birinci Hafta      (29 Ocak 2018 haftası) Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri

İkinci Hafta         (05 Şubat 2018 haftası) Laik Hukuk Sisteminin Kuruluşu

Üçüncü Hafta     (12 Şubat 2018 haftası) Sosyal ve Kültürel Yaşama Dair Yapılan İnkılaplar

Dördüncü Hafta (19 Şubat 2018 haftası) Ekonomik Gelişmeler

Beşinci Hafta       (26 Şubat 2018 haftası) Çağdaş Eğitim ve Bilim Alanındaki Gelişmeler

Altıncı Hafta       (05 Mart 2018 haftası) 1923-1939 arası Türk Dış Politikası

Yedinci Hafta     (12 Mart 2018 haftası) İkinci Dünya Savaşı'na Giden Süreç

Sekizinci Hafta  (19 Mart 2018 haftası) Vize Sınavı

Dokuzuncu Hafta (26 Mart 2018 haftası) 1938 sonrası siyaset, ekonomi ve hukuk alanına ilişkin yaşanan gelişmeler

Onuncu  Hafta    (02 Nisan 2018 haftası) İkinci Dünya Savaşı'nın Başlaması ve İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si

Onbirinci Hafta (09 Nisan 2018 haftası) İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türk Siyasetinde Yaşanan Gelişmeler, Demokrat Partinin Kurulması ve İktidar Dönemi

Onikinci Hafta   (16 Nisan 2018 haftası) İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiyede Siyasal Alanda Yaşanan Gelişmeler, Kore Savaşı, Türkiye'nin Natoya Girişi

Onüçüncü Hafta (23 Nisan 2018 haftası) İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya Siyasetinde Yaşanan Gelişmeler, Soğuk Savaş Dönemi Gelişmeleri

Ondördüncü Hafta (30 Nisan 2018 haftası) İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya Siyasetinde Yaşanan Gelişmeleri (Devam)

Onbeşinci Hafta (07 Mayıs 2018 Haftası) Atatürk İlkeleri

12 MAYIS 2018/CUMARTESİ - Saat: 10.00-18.00 HTR BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

01 HAZİRAN 2018 /CUMA - SAAT: 12.00 – 16.00 HTR BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI

09 TEMMUZ 2018 / PAZARTESİ – SAAT: 12.00 – 14.00 HTR GÜZ DÖNEMİ TEK DERS SINAVLARI

 

 HTR 302 DERSİ İÇİN KİTAP LİSTESİ

 Ders Kitapları

 • İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi ( PegemA Yayıncılık )
 • Türkiye'de Demokrasi ve Parlamento Tarihi ( Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını )
 • Nutuk

 Okuma Kitabı Önerileri

 • Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Panorama, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Devrim Yılları, Hıfzı Topuz
 • Nefes Nefese, Ayşe Kulin
 • Bozkırdaki Çekirdek, Kemal Tahir

 

2018 BAHAR DÖNEMİ HTR 301  HAFTALIK DERS KONULARI

Birinci Hafta      (29 Ocak 2018 haftası) Cumhuriyet Tarihi'nin Temel Kaynaklarının ve Kavramların Tanıtımı

İkinci Hafta        (05 Şubat 2018 haftası) Aydınlanma Çağı, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali

Üçüncü Hafta     (12 Şubat 2018 haftası) Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları

Dördüncü Hafta(19 Şubat 2018 haftası) Tanzimat Dönemi ve Meşrutiyetler

Beşinci Hafta      (26 Şubat 2018 haftası) Trablusgarp ve Balkan Savaşları

Altıncı Hafta       (05 Mart 2018 haftası) 19. yy. da Avrupa ve I. Dünya Savaşına Giden Süreç

Yedinci Hafta     (12 Mart 2018 haftası) I. Dünya Savaşı ve Mütakere

Sekizinci Hafta (19 Mart 2018 haftası) Vize sınavı

Dokuzuncu Hafta(26 Mart 2018 haftası) Mütakere Sonrası Genel Gelişmeler

Onuncu  Hafta  (02 Nisan 2018 haftası) Milli Mücadelenin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi

Onbirinci Hafta (09 Nisan 2018 haftası) Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi

Onikinci Hafta   (16 Nisan 2018 haftası) Cepheler, Cepheleri Kapatan Anlaşmalar, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz

Onüçüncü Hafta (23 Nisan 2018 haftası) Mudanya Mütakeresi, Lozan Barış Antlaşması ve Saltanatın Kaldırılması

Ondördüncü Hafta (30 Nisan 2018 haftası) Cumhuriyet'in ilanı Halifeliğin Kaldırılması

Onbeşinci Hafta (07 Mayıs 2018 haftası) Genel Değerlendirme

12 MAYIS 2018/CUMARTESİ - Saat: 10.00-18.00 HTR BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

01 HAZİRAN 2018 /CUMA - SAAT: 12.00 – 16.00 HTR BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI

09 TEMMUZ 2018 / PAZARTESİ – SAAT: 12.00 – 14.00 HTR GÜZ DÖNEMİ TEK DERS SINAVLARI

 

HTR 301 DERSİ İÇİN KİTAP LİSTESİ 

Ders Kitapları

 • İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi ( PegemA Yayıncılık )
 • Türkiye'de Demokrasi ve Parlamento Tarihi ( Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını )
 •  

Okuma Kitabı önerileri

 • Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar
 • Sodom ve Gomore, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ankara, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Halas,Mehmet Rauf
 • Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir
 • Esir Şehrin Mahpusu, Kemal Tahir
 • Kalpaklılar, Samim Kocagöz
 • Bir Göçmen Kuştu O, Ayla Kutlu
 • Meyyale, Hıfzı Topuz
 • Paris'te Son Osmanlılar, Hıfzı Topuz
 • Taif'te Ölüm, Hıfzı Topuz
 • Çamlıca'nın Üç Gülü, Hıfzı Topuz
 • Yeşil Gece , Reşat Nuri Güntekin
 • Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman