2020 BAHAR DÖNEMİ HTR302 HAFTALIK DERS KONULARI

 

2020 BAHAR DÖNEMİ HTR 302 HAFTALIK DERS KONULARI

Birinci Hafta,  Siyasal Yaşam (3 Şubat 2020 haftası) Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri

İkinci Hafta Siyasal Yaşam  (10 Şubat 2020 haftası)  İkinci Dünya Savaşı’ndan 21. Yüzyıla Türkiye’de Siyasal Yaşam, Demokrat Parti’nin Kuruluşu ve İktidar Dönemi

Üçüncü Hafta,Siyasal Yaşam (17 Şubat 2020 haftası) 1960- 2002 arasında Türk Siyasi Yaşamı

Dördüncü Hafta, Hukuk Sistemi  (24 Şubat 2020 haftası) Laik Hukuk Sisteminin Kuruluşu

Beşinci Hafta, Hukuk Sistemi   (02 Mart 2020 haftası)Türkiye’de Anayasal Düzenin Evrimi

 Altıncı Hafta,Sosyal ve Kültürel Yaşam (9 Mart 2020 haftası)  

Yedinci Hafta, Cumhuriyet Döneminde Eğitim (16 Mart 2020 haftası)

Sekizinci Hafta, (23 Mart 2020 haftası) Vize Sınavı

Dokuzuncu Hafta, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi (30 Mart 2020 haftası) Atatürk Dönemi Milli Ekonomi Kurma Girişimleri

Onuncu  Hafta, Cumhuriyet Dönemi  Türkiye Ekonomisi (06 Nisan 2020 haftası) Atatürk’ten sonra Türkiye Ekonomisi

Onbirinci Hafta,Türk Dış Politikası (13 Nisan 2020 haftası) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Onikinci Hafta, Türk Dış Politikası (20 Nisan 2020 haftası) Atatürk’ten Sonra Türk Dış Politikası,İkinci Dünya Savaşı’nın Çıkışı ve İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi

Onüçüncü Hafta, Türk Dış Politikası (27 Nisan 2020 haftası) İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya Siyasetinde Yaşanan Gelişmeler, Soğuk Savaş Dönemi Gelişmeleri

Ondördüncü Hafta, Ulusal Güvenlik ve Türk İnkılabının Dayandığı Temel İlkeler (04 Mayıs 2020 haftası)

8 MAYIS 2020 DERSLERİN SON GÜNÜ 

9 MAYIS 2020 / CUMARTESİ - SAAT: 10.00-18.00 HTR BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

8 HAZİRAN 2020 / PAZARTESİ - SAAT: 14.00 – 18.00 HTR GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI

22 HAZİRAN 2020 / PAZARTESİ – SAAT: 12.00 HTR GÜZ DÖNEMİ TEK DERS SINAVLARI

 

 HTR 302 DERSİ İÇİN KİTAP LİSTESİ

 Ders Kitapları

 • İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi veTürkiye Cumhuriyeti ( İSTEK Yayınları)
 • Türkiye'de Demokrasi ve Parlamento Tarihi ( Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını )
 • Nutuk

 Okuma Kitabı Önerileri

 • Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Panorama, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Devrim Yılları, Hıfzı Topuz
 • Nefes Nefese, Ayşe Kulin
 • Bozkırdaki Çekirdek, Kemal Tahir

 

 

2020 BAHAR DÖNEMİ HTR 301  HAFTALIK DERS KONULARI

Birinci Hafta      (03 Şubat 2020 haftası) Cumhuriyet Tarihi'nin Temel Kaynaklarının ve Kavramların Tanıtımı

İkinci Hafta        (10 Şubat 2020 haftası) Aydınlanma Çağı, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali

Üçüncü Hafta     (17 Şubat 2020 haftası) Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları

Dördüncü Hafta(24 Şubat 2020 haftası) Tanzimat Dönemi ve Meşrutiyetler

Beşinci Hafta      (02 Mart 2020 haftası) Trablusgarp ve Balkan Savaşları

Altıncı Hafta       (09 Mart 2020 haftası) 19. yy. da Avrupa ve I. Dünya Savaşına Giden Süreç

Yedinci Hafta     (16 Mart 2020 haftası) I. Dünya Savaşı ve Mütakere

Sekizinci Hafta (23 Mart 2020 haftası) Vize Haftası

Dokuzuncu Hafta(30 Mart 2020 haftası) Mütakere Sonrası Genel Gelişmeler

Onuncu  Hafta  (06 Nisan 2020 haftası) Milli Mücadelenin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi

Onbirinci Hafta (13 Nisan 2020 haftası) Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi

Onikinci Hafta   (20 Nisan 2020 haftası) Cepheler, Cepheleri Kapatan Anlaşmalar, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz

Onüçüncü Hafta (27 Nisan 2020 haftası) Mudanya Mütakeresi, Lozan Barış Antlaşması ve Saltanatın Kaldırılması

Ondördüncü Hafta (04 Mayıs 2020 haftası) Cumhuriyet'in ilanı Halifeliğin Kaldırılması ve Genel Değerlendirme

 

8 MAYIS 2020 DERSLERİN SON GÜNÜ 

9 MAYIS 2020 / CUMARTESİ - SAAT: 10.00-18.00 HTR BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

8 HAZİRAN 2020 / PAZARTESİ - SAAT: 14.00 – 18.00 HTR GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI

22 HAZİRAN 2020 / PAZARTESİ – SAAT: 12.00 HTR GÜZ DÖNEMİ TEK DERS SINAVLARI

 

 

HTR 301 DERSİ İÇİN KİTAP LİSTESİ 

Ders Kitapları

 • İmparatorlukten Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti ( İSTEK Yayınları )
 • Türkiye'de Demokrasi ve Parlamento Tarihi ( Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını )
 • Nutuk

Okuma Kitabı önerileri

 • Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar
 • Sodom ve Gomore, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ankara, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Halas,Mehmet Rauf
 • Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir
 • Esir Şehrin Mahpusu, Kemal Tahir
 • Kalpaklılar, Samim Kocagöz
 • Bir Göçmen Kuştu O, Ayla Kutlu
 • Meyyale, Hıfzı Topuz
 • Paris'te Son Osmanlılar, Hıfzı Topuz
 • Taif'te Ölüm, Hıfzı Topuz
 • Çamlıca'nın Üç Gülü, Hıfzı Topuz
 • Yeşil Gece , Reşat Nuri Güntekin
 • Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman

NOTLAR

1. Derse % 80 oranında devam zorunluluğu vardır. Bu oranı tutturamayan öğrenciler FİNAL SINAVI'na alınmazlar. Bu değiştirilemez ve üzerinde titizlikle durulması gerekli olan bir kuraldır.

2. Sınavlar   Bir dönem içerisinde bir vize ve bir final sınavı yapılır. Notların oranı vize için % 40, final için % 60'dir. Sınav tarihleri akademik takvimde yer almakta olup o tarihlerde uygulanır.

3. Öğrenci Sağlık Raporları Hakkında Öğrencilerimizin almış bulunduğu sağlık raporları, Revir doktorları tarafından görülüp onay verilenler, öğrenciler tarafından bölüm sekreterliğine iletilecektir. Revir Doktorları tarafından onay verilen raporlar Yeditepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği Madde 24’te ifade edilen;

(1) Öğrenciler kayıt oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrencinin dersin tamamına devamı gerekir. Ancak derslerin %20’sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir.

(3) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır hükmü nedeni ile, %20 devamsızlığın üzerinde bir hak sağlayacak nitelikte devamsızlıktan düşülmeyecek ancak mazeret sınavı hakkı sağlanacaktır.