2021 GÜZ DÖNEMİ HTR301 HAFTALIK DERS KONULARI

2021 GÜZ DÖNEMİ HTR 301 HAFTALIK DERS KONULARI

 

Birinci Hafta               (23  Eylül / 27 Eylül 2021 Haftası) Cumhuriyet Tarihi'nin Temel Kaynaklarının ve Kavramların Tanıtımı

İkinci Hafta                 (4 Ekim 2021 haftası) Aydınlanma Çağı, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali

Üçüncü Hafta             (11 Ekim 2021 haftası) Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları

Dördüncü Hafta         (18 Ekim 2021 haftası) Tanzimat Dönemi ve Meşrutiyetler

Beşinci Hafta              (25 Ekim 2021 haftası) Trablusgarp ve Balkan Savaşları

Altıncı Hafta               (1 Kasım 2021 haftası) 19. yy. da Avrupa ve I. Dünya Savaşına Giden Süreç

Yedinci Hafta              (VİZE HAFTASI) 14.KASIM.2021 PAZAR 14:00-18:00 – HTR301 Vize Sınavı

Sekizinci Hafta          (15 Kasım 2021 haftası) I. Dünya Savaşı ve Mütareke

Dokuzuncu Hafta      (22 Kasım 2021 haftası) Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler

Onuncu  Hafta           (29 Kasım 2021haftası) Milli Mücadelenin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi

Onbirinci Hafta          (1 Aralık 2021 haftası) Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi

Onikinci Hafta            (6 Aralık 2021 haftası) Cepheler, Cepheleri Kapatan Anlaşmalar, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz

Onüçüncü Hafta        (13 Aralık 2021 haftası) Mudanya Mütarekesi , Lozan Barış Antlaşması ve Saltanatın Kaldırılması

Ondördüncü Hafta    (20 Aralık / 27 Aralık 2021 haftası) Cumhuriyet'in ilanı Halifeliğin Kaldırılması ve Genel Değerlendirme

 

29 ARALIK 2021         DERSLERİN SON GÜNÜ 

9 OCAK 2022             HTR FİNAL SINAVLARI 9:00-18:00

20 OCAK 2022           SAAT: 10:00 – 14:00 HTR BÜTÜNLEME SINAVLARI

1ŞUBAT 2022             SAAT: 12:00 HTR TEK DERS SINAVLARI

 

HTR 301 DERSİ İÇİN KİTAP LİSTESİ 

Ders Kitapları

 • İmparatorlukten Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti ( İSTEK Yayınları )
 • Türkiye'de Demokrasi ve Parlamento Tarihi ( Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını )
 • Nutuk

Okuma Kitabı önerileri

 • Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar
 • Sodom ve Gomore, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ankara, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Halas,Mehmet Rauf
 • Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir
 • Esir Şehrin Mahpusu, Kemal Tahir
 • Kalpaklılar, Samim Kocagöz
 • Bir Göçmen Kuştu O, Ayla Kutlu
 • Meyyale, Hıfzı Topuz
 • Paris'te Son Osmanlılar, Hıfzı Topuz
 • Taif'te Ölüm, Hıfzı Topuz
 • Çamlıca'nın Üç Gülü, Hıfzı Topuz
 • Yeşil Gece , Reşat Nuri Güntekin
 • Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman

NOTLAR

1. Derse % 80 oranında devam zorunluluğu vardır. Bu oranı tutturamayan öğrenciler FİNAL SINAVI'na alınmazlar. Bu değiştirilemez ve üzerinde titizlikle durulması gerekli olan bir kuraldır.

2. Sınavlar   Bir dönem içerisinde bir vize ve bir final sınavı yapılır. Notların oranı vize için % 40, final için % 60'dir. Sınav tarihleri akademik takvimde yer almakta olup o tarihlerde uygulanır.

3. Öğrenci Sağlık Raporları Hakkında Öğrencilerimizin almış bulunduğu sağlık raporları, Revir doktorları tarafından görülüp onay verilenler, öğrenciler tarafından bölüm sekreterliğine iletilecektir. Revir Doktorları tarafından onay verilen raporlar Yeditepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği Madde 24’te ifade edilen;

(1) Öğrenciler kayıt oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrencinin dersin tamamına devamı gerekir. Ancak derslerin %20’sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir.

(3) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır hükmü nedeni ile, %20 devamsızlığın üzerinde bir hak sağlayacak nitelikte devamsızlıktan düşülmeyecek ancak mazeret sınavı hakkı sağlanacaktır.