Ders İçerikleri

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ

TYYÇ

DERS İÇERİKLERİ

ATA571 / ATA572 Osmanlıca 1 ve 2

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin basılı ve yazma eserleri okumalarını sağlamaktır. Osmanlıca Türkçesini öğretir.

ATA501 Sosyal ve Siyasi Tarih

Osmanlı İmparatorluğu ve içinde bulunduğu siyasi ve sosyal gelişmeleri Dünya Devletleri ile karşılaştırmalı olarak Milli Mücadele döneminin sonuna kadar olan süreç içerisinde ele almaya yöneliktir. Türkiye’nin siyasi ve sosyal olaylarını Osmanlı devletinin son yüzyılından başlayarak Cumhuriyetin ilanına kadar inceler.

Türkiye’nin siyasi ve sosyal olaylarını Birinci Dünya Savaşının sonundan itibaren günümüze kadar inceler. Cumhuriyet’in ilanından itibaren Türkiye’nin iç ve dış olaylarını karşılaştırmalı olarak günümüze kadar ele almaya yöneliktir.

ATA541 Milli Mücadele Tarihi

Milli Mücadeleyi Mustafa Kemalin Anadolu’ya geçişinden itibaren Lozan Antlaşmasına kadar inceler. Mütareke dönemi uygulamalarını, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ulusal direnişteki rolünü, Cepheleri ve Lozan görüşmelerini karşılaştırılmalı olarak analiz eder.

ATA521 Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans tezine hazırlık aşaması niteliğinde olup,alan ile ilgili kaynakların tanıtılmasına ve tez yazım tekniğine dair bilgilerin verilmesine yöneliktir. Tez ile ilgili bilimsel yazı yazma yeteneği elde etmeyi amaçlar. Bilimsel literaturü tarama ve tez yazma tekniklerini öğretir.

ATA588 Seminer

Bu derste öğrencilerin belirli bir konuda tez çalışmasını şekillendirmesi beklenir. Her yüksek lisans öğrencisinin yürüteceği tez çalışmasına yönelik seminer dersidir.

ATA591 Dönem Projesi

Yüksek Lisans programı öğrencilerinin teorik derslerinde edindikleri bilgileri, sorumlusu oldukları konularda yapacakları derinlemesine araştırmalar ile kaynaştırarak proje hazırlamaları sağlanacaktır. Alanında seçilmiş konularda araştırma faaliyetleridir.

ATA542 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası

Türk Dış Politikasını Osmanlı’dan Cumhuriyete karşılaştırmalı olarak inceler. Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikasını analiz eder.

ATA531 Türk Çağdaşlaşma Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yenileşme hareketleri, yeniden yapılanma çalışmaları, Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşma koşulları ile Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminin yenileşme çalışmaları neden-sonuç ilişkisi içinde günümüzde dahil olmak üzere ele alınacaktır. Türk Çağdaşlaşmasının insan ve toplum üzerindeki etkilerini inceler.

ATA511 Nutuk ve Temel Öğretileri

Cumhuriyet Tarihi kaynakları içerisinde birinci elden kaynak durumunda olan Nutuk’un olayları değerlendirme yöntemi ve amacı ile Mustafa Kemal Atatürk’ün gözüyle Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi gelişmeleri ele alınacaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta anlattığı tarihsel olayları inceler.

ATA523 Çağdaş ve Türk Orta Doğu Tarihi

Türk Dünyası ve Ortadoğu tarihini anlatır.

ATA512 Atatürk Rönesansı

Ders kapsamında Atatürk ilke ve inkılaplarının ortaya konuldukları zamanki sosyo-ekonomik, kültürel ve politik koşullar ile uluslararası ilişkiler ve bu iç ve dış çevresel koşullarda zaman içinde oluşan değişiklikler ele alınacak, ilkelerle inkılapların günümüzde geçerliliği irdelenecektir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki toplumsal, siyasi ve ekonomik genişlemeyi anlamayı hedefler. Belli başlı siyasi ve ekonomik ideolojilerin ortaya çıkış nedenleri, çöküşleri ve günümüzdeki durumunun anlatır

ATA522 Siyasi ve Ekonomik İdeolojiler

Belli başlı siyasi ve ekonomik ideolojilerin ortaya çıkış nedenleri, çöküşleri ve günümüzdeki durumunun anlatır.

ATA524 Küreselleşme, Tehdit Kavramı ve Güvenlik Stratejileri

İkinci Dünya Savaşı öncesi siyasi ve askeri durum, Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçları, İkinci Dünya Savaşı sonrası iki kutuplu siyasi ve askeri yapı, Sovyet Bloku’nun çöküşüne götüren gelişmeler ve globalleşme kavramının gündeme gelişi, globalleşmenin önündeki engeller ve globalleşme çabalarının ortaya çıkardığı yeni sorunlar, tek kutuplu dünyada yeni tehdit algılamaları, dünyadaki başlıca kriz bölgeleri, yeni tehdit algılaması ve krizlerin ortaya çıkardığı güvenlik endişeleri, çağdaş güvenlik stratejilerinin ulusal ve uluslararası boyutları, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik tehditler ve bunlara karşı geliştirilen güvenlik politikaları ve stratejileri, bu tehditlerin ve güvenlik politikalarının Atatürkçü düşünce platformunda irdelenmesi.

ATA532 Ulusal ve Evrensel Bakışla İnsan ve Lider Atatürk

Bir ulusu aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncelerini anlamayı hedefler. İnsan ve lider olarak Mustafa Kemal Atatürk değerlendirilir.

ATA598 Tez Çalışması

Araştırma teknikleri ve tez yazımı