• Türkçe
  • English

Vision & Mission

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

2004 - 2005 Eğitim - Öğretim döneminde Yüksek Lisans Programı için öğrenci kabulüne başlayan Enstitümüzün kuruluş amacı; Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinin ve temel ilkelerinin doğru ve tam olarak anlaşılıp özümsenebilmesine katkıda bulunmaktır. Atatürk'ü, O'nun " En büyük eserimdir" dediği Cumhuriyet'i ve bu eseri onurlu bir varlık olarak ayakta tutan değerleri tam ve doğru şekilde anlamak, bunları gerektiği gibi koruyabilmenin ön koşuludur. Tam ve doğru anlayabilmek için ise, kuruluş sürecindeki sosyal, ekonomik ve politik koşullarla söz konusu değerleri korumak için ulusça katlanılan sıkıntıları ve ortaya konan özverileri çok iyi öğrenmek gerekmektedir. Cumhuriyetin bugünlerini anlayabilmek ve doğru değerlendirerek geleceğe yönelik sağlıklı ön görüler üretebilmek de yine başlangıç koşullarını iyi öğrenip anlamamızla bağlantılıdır. Enstitümüzün temel ilkelerinden biri, bu bilgileri en sağlıklı kaynaklara dayanarak vermek, diğeri de, bununla yetinmeyip geçmişteki olayların günümüze olan etkileri ve geleceği şekillendirmedeki olası rollerini bilimsel yaklaşımla irdelemektir.

Enstitümüzün bilimsel çalışmalarının merkezinde kuşkusuz, Cumhuriyetin kuruluşunda ve bugünlere gelişinde ilke ve idealleri ile asıl rolü oynamış, lider yetenekleri ve özellikleri ile tüm dünyaya örnek olmuş bir büyük insan, Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. O'nun fikir ve ideallerinin doğru anlaşılması kadar genç nesillere tam ve doğru olarak anlatılabilmesi, güncelliğini hiçbir dönemde yitirmeyen bu fikir ve ideallerin Türk ulusunun yaşamına tam ve doğru olarak aktarılabilmesi de yaşamsal önem taşır. Enstitümüz "Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni işte bu anlayışla ve yaşayan bir sistem olarak ele almayı hedeflemektedir.

Cumhuriyet döneminin temel kazanımlarının anlaşılması ve akademik bir üslupla, bilimsel veriler esas alınarak ortaya konması temel amacı oluşturmakla birlikte Enstitümüzün çalışma alanı yalnızca Cumhuriyet yıllarını kapsamamaktadır. Bu dönemin anlaşılması için gerekli olan alt yapı nedeniyle yakın dönem Osmanlı tarihi temel sorunsalları açısından ele alınmaktadır. Özellikle 19. Yüzyıl Osmanlı tarihi, modernleşme çabaları, ıslahat girişimleri, meşrutiyet dönemi, anayasalar gibi Cumhuriyet tarihinin anlaşılması açısından gerekli olan bilgileri içeriyor olması nedeniyle Enstitümüzün yoğunlaştığı ana tarihsel arka planı oluşturmaktadır. Bu dönemin kaynaklarını birinci elden okuyup takip edebilecek hale gelmek ve arşivleri kullanabilmek amacıyla öğrencilere her iki dönem Osmanlıca dersi verilmekte ve böylece belge okumaları mümkün hale gelebilmektedir. Öğrencilerin Osmanlıca öğreniyor olmaları tez konularının seçiminde esneklik sağlamakta ve birinci el kaynaklara ulaşmaları nedeniyle de tezlerin ve projelerin akademik değeri yukarı çekilebilmektedir. Enstitümüzde her iki dönem verilen derslerden bir diğeri ise Siyasi Tarih oluşturmaktadır. Siyasi Tarih dersleri gerek yakın dönem Osmanlı tarihinin ve gerekse Cumhuriyet tarihinin şekillendiği temel atmosferi ve konjonktörü ortaya koymaya yardımcı olmakta ikili, bölgesel ve uluslararası beklentiler, adımlarla birlikte sonuçları da kavratmaktadır. Enstitümüzün ders planlaması önce Cumhuriyet dönemine giden sürecin ortaya konulması ve analizinin yapılmasının ardından Cumhuriyet tarihinin her yönü ile derinlemesine ve bilimsel bakış açısı ile incelenmesini hedef gözetecek bir şekilde yapılmıştır. Bunun yanı sıra kaynaklara hakim olma, kaynakları eleyebilme kritiğini yapabilme ve akademik bir çalışmayı ortaya koyma yöntemini öğreten bir çalışma programı bulunmaktadır. Bu nedenle esas olarak Yakınçağ tarihi ile günümüze kadar gelen bir zaman dilimi Enstitümüz açısından bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Kurulduğu 2004 yılından bu yana bu alanları içeren çok sayıda tez ve proje çalışması tamamlanmıştır. Ağırlıklı olarak tercihte bulunan öğrencilerin tezli programı seçtiği gözlemlenmiş tezsiz programda da bugüne değin çok sayıda mezun verilmiş olmakla beraber araştırma yapma ve yeni bir şey ortaya koyma hevesinin öğrencilerimizi daha çok tezli programa yönelttiği görülmüştür.

54 tez çalışması tamamlanmış olup 28 tez çalışması devam etmektedir. Biyografi, uluslararası ilişkiler, dış politika, edebiyat, asayiş, basın, nüfus vb. çok sayıda iç ve başlık altında toplanabilecek çeşitlilikte tez çalışması yapılmış, tamamlanmış tezlerin bir kısmı kitaba dönüştürülmüştür. Mezun öğrencilerimizin bir kısmının Yeditepe Üniversitesi’nde ve farklı üniversitelerde doktora çalışmaları devam etmektedir. Yüksek lisans eğitimi bir konuya ilişkin derinlemesine bilgi sahibi olmayı sağlamanın yanı sıra doktora çalışmalarına zemin hazırlaması ve geleceğin akademisyenlerinin yetiştirilmesi konusundaki en önemli adımdır. Şimdiye kadar Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü her iki amaca da hizmet eden nitelikte bir eğitim planı oluşturmuş ve bu doğrultuda öğrenci yetiştirmiştir. Vakıf üniversiteleri içinde tek Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü olma özelliğine sahip olan Enstitümüz Yeditepe Üniversitesinin kuruluş misyonu olan “Atatürk Rönesansını devam ettiren Üniversite“ kimliğinin de tamamlayıcısıdır.

Enstitümüzde öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaklaşık 1000 civarında kitaptan oluşan kütüphane oluşturulmuş aynı zamanda diğer Üniversitelerden Enstitümüze gönderilen tezlerinde öğrenciler tarafından hızlıca görülmesi mümkün olabilmiştir. Enstitünün kendisine has bu kütüphanesinin dışında ödev, proje ve tez aşamasında işini kolaylaştıracak ikinci el kaynakların önemli bir kısmına ulaşmasını sağlayan Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi bulunmaktadır. Bu kütüphane içinde yer alan Feroz Ahmad koleksiyonu ise tarih alanında çalışma yapmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikte yakın dönem ağırlıklı kitaplardan oluşmaktadır.

Öğrenci profilimizin çoğunlukla çalışan öğrencilerden oluşması nedeniyle dersler akşam saatlerine konularak programa katılmaları mümkün hale getirilmiştir. Akşam saatlerinde kampüse gelen çalışan öğrencilerin mesai saatleri içinde araştırma yapamıyor olmaları dikkate alınarak Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi 7/24 hizmet vermektedir. Anadolu yakasında bulunan Enstitümüz eskiye oranla gittikçe gelişmekte olan kitapçıların, kütüphanelerin sayısının artmaya başladığı bir yakada, merkezle ulaşımı kolay bir noktada bulunmaktadır. Bu kapsamda yükselen ve tarih bilimi açısından son derece önemli olan sahafların Kadıköy/Moda’da daha etkin olarak varlık göstermesi önemli olduğu gibi, Anadolu yakasında büyük bir kütüphanenin bulunması araştırmacı öğrencilerimizden Anadolu yakasında oturanların karşıya geçmeden araştırmalarını yapmasına olanak tanımaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’nin en büyük arşivi durumunda olan Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin, Beyazıt devlet kütüphanesinin Taksim kütüphanesinin ve Hakkı Tarık Us koleksiyonlarının bulunduğu bir ilde eğitim alıyor olmak da büyük bir avantajdır.

Atatürk'ü, O'nun ilke ve ideallerini, Cumhuriyet'in bugün geldiği noktadaki eksi ve artılarının "Atatürkçü Düşünce Sistemi" ile bağlantısını tam ve doğru anlayıp, bunları anlatabilecek bilimsel yeteneği kazanmak isteyenleri, Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde bize katılmaya davet ediyoruz.

FARKLARIMIZ

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Vakıf Üniversiteleri içinde bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için tek Enstitü olma özelliğine sahiptir.

-Yakın Dönem Türkiye Tarihi konusunda akademik ve bilimsel çalışma yaptırma ve öğrencileri Doktora programına hazırlama konusundaki çabalarının bir göstergesi olarak şimdiye kadar 54 tez bitirilmiş ve 28 tez çalışması devam etmektedir.

-Çalışan öğrencilerin programa kolay katılımını sağlamaya dönük bir ders programı bulunmaktadır.

-Alanında yetkin bir öğretim kadrosu bulunmaktadır.

-Ders programı Cumhuriyet Tarihi alanı için olduğu kadar Yakınçağ Tarihi için de uzmanlaşmaya yardımcı olacak nitelikte oluşturulmuştur.

-Enstitü’nün kendine ait bir başvuru kitaplığı bulunmaktadır.