Formlar

* TEZ ÖNERİ FORMU 

* KAYIT SİLDİRME DİLEKÇESİ VE FORMU

* MEZUNİYET İLİŞİK KESME FORMU

* MEZUNİYET BAŞVURU FORMU

* ÖĞRENCİ BELGESİ TALEP FORMU

* ÖZEL ÖĞRENCİLİKTEN NORMAL ÖĞRENCİLİĞE GEÇİŞ FORMU

* TAAHHÜTNAME

* TEZ BAŞLIĞI-KONUSU DEĞİŞTİRME FORMU

* TEZ BAŞVURU FORMU

* TEZ DANIŞMANI ÖNERİ FORMU

NOT : İlgili Yönetmelik - Tez danışmanı atanması MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

 (2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

* TEZ SAVUNMA TUTANAĞI

* TEZLİ PROGRAMDAN TEZSİZ PROGRAMA TEZSİZ PROGRAMDAN TEZLİ PROGRAMA GEÇME FORMU

* KAYIT DONDURMA FORMU

* MEZUN GÖRÜŞ FORMU