2024 BAHAR DÖNEMİ HTR302 - 301 HAFTALIK DERS KONULARI

2024 BAHAR DÖNEMİ HTR 302 HAFTALIK DERS KONULARI

Birinci Hafta               (19 Şubat 2024 haftası) Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri

İkinci Hafta                (26 Şubat 2024 haftası) İkinci Dünya Savaşı’ndan 21. Yüzyıla Türkiye’de Siyasal Yaşam, Demokrat Parti’nin Kuruluşu ve İktidar Dönemi 

Üçüncü Hafta             (4 Mart 2024 haftası) 1960- 2002 arasında Türk Siyasi Yaşamı

Dördüncü Hafta         (11 Mart 2024 haftası) Laik Hukuk Sisteminin Kuruluşu

Beşinci Hafta             (18 Mart 2024 haftası) Türkiye’de Anayasal Düzenin Evrimi

Altıncı Hafta               (25 Mart 2024 haftası) Sosyal ve Kültürel Yaşam

Yedinci Hafta             (1 Nisan 2024 haftası) Cumhuriyet Döneminde Eğitim

Sekizinci Hafta           (8 Nisan 2024 2023 haftası)  Atatürk Dönemi Milli Ekonomi Kurma Girişimleri

Dokuzuncu Hafta       (15 Nisan 2024 haftası) Vize Haftası

Onuncu  Hafta             (22 Nisan 2024 haftası) Atatürk’ten sonra Türkiye Ekonomisi

On birinci Hafta         (29 Nisan 2024 haftası) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

On ikinci Hafta           (6 Mayıs 2024 haftası) Atatürk’ten Sonra Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı’nın Çıkışı ve İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si

On üçüncü Hafta        (13 Mayıs 2024 haftası) İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya Siyasetinde Yaşanan Gelişmeler, Soğuk Savaş Dönemi Gelişmeleri

On dördüncü Hafta    (20 Mayıs 2024 haftası) Ulusal Güvenlik ve Türk İnkılabının Dayandığı Temel İlkeler 

On beşinci Hafta         (27 Mayıs 2024 Haftası) Genel Değerlendirme

 

31 MAYIS 2024 CUMA                                                         DERSLERİN SON GÜNÜ

1 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ (10:00 – 15:00)                  HTR FİNAL SINAVLARI

25 HAZİRAN 2024 SALI  (10:00 – 14:00)                             HTR BÜTÜNLEME SINAVLARI

4 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ (11:00)                                HTR TEK DERS SINAVLARI

 

HTR 302 DERSİ İÇİN KİTAP LİSTESİ

Ders Kitapları

 • İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti ( İSTEK Yayınları)
 • Türkiye'de Demokrasi ve Parlamento Tarihi ( Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını )
 • Nutuk

Okuma Kitabı Önerileri

 • Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Panorama, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Devrim Yılları, Hıfzı Topuz
 • Nefes Nefese, Ayşe Kulin
 • Bozkırdaki Çekirdek, Kemal Tahir

NOTLAR

 

1.Derse % 80 oranında devam zorunluluğu vardır. Bu oranı tutturamayan öğrenciler FİNAL SINAVI'na alınmazlar. Bu değiştirilemez ve üzerinde titizlikle durulması gerekli olan bir kuraldır.

2. Sınavlar   Bir dönem içerisinde bir vize ve bir final sınavı yapılır. Notların oranı vize için % 40, final için % 60'dir. Sınav tarihleri akademik takvimde yer almakta olup o tarihlerde uygulanır.

3. Yeditepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği Madde 24’te ifade edilen;

Derse devam

(1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrencinin dersin tamamına devamı gerekir. Ancak derslerin %20’sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir.

(3) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır

 

4. Yeditepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği Madde 38’de ifade edilen;

Sınav esasları

(1) Yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(2) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen yedi iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

(3) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını öğretim elemanı tarafından belirlenecek bir tarihte kullanırlar.

(4) Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret kabul edilmez.

 

2024 BAHAR DÖNEMİ HTR 301 HAFTALIK DERS KONULARI

Birinci Hafta              (19 Şubat 2024 haftası) Cumhuriyet Tarihi'nin Temel Kaynaklarının ve Kavramların Tanıtımı

İkinci Hafta                (26 Şubat 2024 haftası) Aydınlanma Çağı, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali

Üçüncü Hafta             (4 Mart 2024 haftası) Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları

Dördüncü Hafta         (11 Mart 2024 haftası) Tanzimat Dönemi ve Meşrutiyetler

Beşinci Hafta               (18 Mart 2024 haftası) Trablusgarp ve Balkan Savaşları

Altıncı Hafta                (25 Mart 2024 haftası) 19. yy. da Avrupa ve I. Dünya Savaşına Giden Süreç

Yedinci Hafta              (1 Nisan 2024 haftası)  I. Dünya Savaşı ve Mütareke

Sekizinci Hafta           (8 Nisan 2024 haftası)  Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler

Dokuzuncu Hafta       (15 Nisan 2024 haftası) Vize Haftası

Onuncu  Hafta            (22 Nisan 2024 haftası) Milli Mücadelenin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi

On birinci Hafta         (29 Nisan 2024 haftası) Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi

On ikinci Hafta           (6 Mayıs 2024 haftası)Cepheler, Cepheleri Kapatan Anlaşmalar, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz

On üçüncü Hafta        (13 Mayıs 2024 haftası) Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması ve Saltanatın Kaldırılması

On dördüncü Hafta    (20 Mayıs 2024 haftasıCumhuriyet'in ilanı Halifeliğin Kaldırılması ve Genel Değerlendirme

On beşinci Hafta         (27 Mayıs 2024 Haftası) Genel Değerlendirme

 

31 MAYIS 2024 CUMA                                                         DERSLERİN SON GÜNÜ

1 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ (10:00 – 15:00)                  HTR FİNAL SINAVLARI

25 HAZİRAN 2024 SALI  (10:00 – 14:00)                             HTR BÜTÜNLEME SINAVLARI

4 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ (11:00)                                HTR TEK DERS SINAVLARI

 

HTR 301 DERSİ İÇİN KİTAP LİSTESİ 

Ders Kitapları

 • İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti ( İSTEK Yayınları )
 • Türkiye'de Demokrasi ve Parlamento Tarihi ( Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını )
 • Nutuk

 

Okuma Kitabı önerileri

 • Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar
 • Sodom ve Gomore, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ankara, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Halas, Mehmet Rauf
 • Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir
 • Esir Şehrin Mahpusu, Kemal Tahir
 • Kalpaklılar, Samim Kocagöz
 • Bir Göçmen Kuştu O, Ayla Kutlu
 • Meyyale, Hıfzı Topuz
 • Paris'te Son Osmanlılar, Hıfzı Topuz
 • Taif'te Ölüm, Hıfzı Topuz
 • Çamlıca'nın Üç Gülü, Hıfzı Topuz
 • Yeşil Gece , Reşat Nuri Güntekin
 • Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman